Din webbläsare stödjs tyvärr inte. Vänligen uppdatera till en nyare version. Kombispel.se stödjer de senaste versionerna av Google Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer 11 och framåt.

Meny

Min sida

Kombispels integritetspolicy

Vi på Kombispel i Sverige AB (“Kombispel”) värnar om en hög nivå av skydd för din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. 

I Kombispels policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder Kombispels produkter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi samlar in personuppgifter om dig får du mer information om detta och hur du kan ange preferenser om hur du vill bli kontaktad.

Kombispel ansvarar i enlighet med dessa villkor för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi hämtar in uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på sådana uppgifter är namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kommer också att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, såsom Statens Personadressregister (SPAR), för att upprätthålla god registervård.

När samlas dina personuppgifter in?

  • Vid köptillfället, t ex via webbsida, telefon eller talong
  • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller sociala medier
  • Uppdatering av dina kontaktuppgifter på “Min sida” på kombispel.se

Villkor och integritetspolicy gäller då även de kompletterande uppgifterna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som då anges vid insamlingstillfället:

a)  För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Kombispel t ex för att skicka dig lotter och faktura, premier, och andra betalningsmetoder. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling.

b)  För att vid beställningar av tjänster via en av de kanaler som erbjuds av Kombispel ge dig information om våra erbjudanden. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

c)  För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Vi använder oss av fullgörande av avtal för denna behandling.

d)  För att kunna skicka information som du har begärt. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling.

e) För att kunna genomföra marknadsundersökningar. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

f)  För systemadministration och för att  ta fram statistiska data om våra användares beteenden och mönster. Detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

g)   För att genom analys av beteendemönster på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

h)  Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering, som ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

i)  För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar, t ex sociala medier, då du har en aktiv kundrelation med oss. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

j)   För att kontakta dig via telefon, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

k)   För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för. Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling.

l)   För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse.Vi använder oss av berättigat intresse som rättslig grund för denna behandling. 

m)  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor. Vi använder oss av fullgörande av avtal som rättslig grund för denna behandling. 

n)  För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra policies. Vi använder oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund för denna behandling.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Exempel på sådana tjänster är analys och distribution eller andra tjänster som krävs för att vi ska kunna upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. 

Vid hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Kombispel är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information. 

Kombispel samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES, genom t ex EU:s standardklausuler, EU SCC.

Om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies används för att förbättra hemsidans tjänster. En del av dessa cookies är helt nödvändiga för funktionaliteten på hemsidan medan andra används för att förbättra din användarupplevelse. 

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t ex cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att samla statistik om våra användare i aggregerad form. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Kombispel ger du din tillåtelse till att Kombispel registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst som du köpt av oss samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling hänvisar Kombispel till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Om Kombispel använder sig av berättigat intresse som rättslig grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts i stycket “Varför behandlar vi dina personuppgifter?” ovan. 

Observera att du, när vi använder “Samtycke” som rättslig grund, närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken “Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Kombispel kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Vid uppsägning av din prenumeration kommer dina uppgifter att användas i  marknadsföringssyfte i upp till 2 år.

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Kombispel kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se nedan). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta Kombispel eller datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation eller logga in på Min sida på kombispel.se.

Du kan en gång per år, kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Kombispel.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Kombispel saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Kombispel ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-05-27.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Kombilotteriets kundservice
113 94 Stockholm
08-453 54 00, öppet vardagar 08.00–18.00
E-post: kundservice@kombispel.se

Eller via hemsidan.

Så här kontaktar du Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.

Kontaktuppgifter
08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

 

Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

 

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

 

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

 

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalsätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

 

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på̊ kontot senast kl. 00.01 på̊ förfallodagen. Om täckning saknas för betalning på̊ förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Om täckning fortfarande saknas och betalning inte blir utförd, kommer krav och särskild påminnelseavgift att uttagas. Betalaren kan på̊ begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 

 

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

 

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

 

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.